werking

WERKING

          De gouden weken van september  
                   De eerste vier weken van september (1-27 september) zijn bij uitstek geschikt voor het leggen van fundamenten voor een                             krachtige samenwerking.
                   Onze ondersteuners zullen vanaf 1 september aan de slag zijn op de scholen om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen bij                       de opstart van het schooljaar en om de overdracht van trajecten te faciliteren.

                   Op deze manier willen we naast het ondersteunen bij de opstart van het schooljaar, investeren in het maken van verbinding met                     het team, het leren kennen van de schoolcultuur en het in kaart brengen van de hulp/leervragen van leerkrachten vanuit een                           multidisciplinaire aanpak.

     
          Samen willen we inzetten op
    

                  Het met alle betrokkenen in een school zorg opnemen zonder het over te nemen.

                  Duurzame effecten van ondersteuning.
                  Beheersbaarheid van het aantal actieve vragen voor het ondersteuningsteam.


    • Om ondersteuning maximaal te laten renderen in de interne werking van een school willen wij inzetten op gedeelde                    verantwoordelijkheid.
    • Om samen aan de slag te kunnen gaan en effect te voelen op de klasvloer, hebben wij het mandaat van de leerkracht nodig die eigenaar is van de vraag en die van daaruit een hulp/leervraag formuleert.
    • Om constructief samen te kunnen werken is er nood aan ruimte voor overleg met de leerkracht.
    • We willen inzetten op duurzaamheid (in functie van het olievlekprincipe …).
    • Om ondersteuning niet te versnipperen en te verankeren in de zorg die op school geboden wordt, willen we vragen steeds in het geheel per school bekijken (bijvoorbeeld bundelen van gelijkaardige thema’s, als ondersteuningsteam samen de verantwoordelijkheid opnemen voor een school …).
    • Om trouw te blijven aan onze kernopdracht, willen we nagaan of ondersteuning vertrekt vanuit een vraag in fase 2 of 3.
    • Omdat we op alle prioritaire vragen doorheen het schooljaar een kwalitatief antwoord willen bieden, willen we inzetten op capaciteitsbewaking.


         Werkwijze

                  We starten nadat een school een leervraag stelt die volgt op een onderzoekstraject. CLB samen met de leerling, ouders en de                          school bepalen welke extra zorgen een leerling nodig heeft. tussen de leerling, ouders, de school en CLB.

                  Ondersteuning kan opgestart of heropgestart worden op elk moment van een schooljaar.


                 1. Er wordt gestart met een verkennende periode (observatie, gesprekken, verslagen, …).

                 2. Nadien wordt er met alle partijen een doel gekozen. Hiermee gaan we samen met de leraar flexibel, op maat en tempo van de                         leerling aan de slag.

                 3. Deze doelstelling en het proces worden tussentijds geëvalueerd. De ondersteuning loopt verder indien nodig en wordt afgerond                       waar het kan.

                 4. De ondersteuning kan heropgestart worden indien nodig.


                 Onderstaand stroomschema geeft weer hoe scholen samenwerken met CLB, pedagogische   begeleiding en                                                     ondersteuningsnetwerken in het kader van zorg. Belangrijk is dat leerlingen en ouders in élke fase van het zorgcontinuüm                               betrokken worden.


           In dit document, kan u uitgebreid nalezen wie samenwerkt in fase 0,1,2 en 3 van het zorgcontinuüm om zorg op maat te bieden               voor elke leerling.